Herontwikkeling

Voor de locatie Raadhuisplein 19-20 in Zeewolde (The Lux) heeft de ontwikkelcombinatie Le Clercq Projectontwikkeling & Vazet in overleg met de eigenaar van het pand, een verkenning uitgevoerd naar de herontwikkelingsmogelijkheden. Aanleiding hiervoor is dat de gebruiksmogelijkheden van het huidige pand, met uitzondering van horeca aan de havenzijde op de begane grond, niet meer aansluiten bij de markt. Het voeren van een gezonde financiële exploitatie is daardoor niet meer haalbaar. Daarnaast vraagt het pand de komende jaren ook om een forse bouwkundige opwaardering.

De locatie leent zich goed voor de herontwikkeling (sloop & nieuwbouw) met appartementen waarbij de huidige functie van horeca aan de havenzijde één op één kan worden overgenomen in de nieuwe plannen.

In samenwerking met een architect is een plan voor de herontwikkeling voor deze locatie opgesteld. Dit plan is beoordeeld door de gemeente Zeewolde. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat het plan op voldoende draagvlak kan rekenen in de buurt.
Wij willen u dan ook graag als omwonende(n) de schetsplannen presenteren en deze samen bespreken alvorens de plannen verder uitgewerkt worden en de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan wordt opgestart. De plannen lijken al ver uitgewerkt te zijn maar we hechten er waarde aan u te melden dat dit echt schetsplannen betreft. De plannen dienen nog beoordeeld te worden door de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde. We hebben zoveel mogelijk getracht om u een heldere voorstelling te geven van de door ons beoogde plannen.

Inspraak

Naast dat we u informeren, zijn we vooral ook erg benieuwd naar uw ideeën, vragen en wensen. Dit kan voor ons waardevolle input zijn bij de uitwerking van het plan. Wij nodigen u als omwonende(n) daarom van harte uit om uw ideeën, vragen en wensen kenbaar te maken. De resultaten van de inspraak nemen we mee bij de verdere uitwerking van de plannen. We inventariseren alle reacties en koppelen dat terug aan de gemeente Zeewolde. Daarna geven we u feedback over hoe we met uw reacties verdergaan en wat het vervolgproces is.
De planning is om in het najaar van 2020 samen met de gemeente te starten met het opstellen van het bestemmingsplan. Zodra het ontwerp bestemminsplan gereed is geven wij u opnieuw de mogelijkheid om hier uw zienswijze op te geven. Het idee is om in de 2de helft van 2021 te starten met de realisatie. Vanzelfsprekend zijn er daarvoor voldoende contactmomenten waarin wij graag met u in overleg gaan om de eventuele overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken.
Mocht u opmerkingen, wensen of ideeën hebben, dan ontvangen wij deze graag vóór 25 mei 2020 middels het reactieformulier.
Mocht u meer tijd nodig hebben om op de plannen te reageren? Geen probleem. U kunt dat aangeven via het reactieformulier.
Graag vernemen we dan ook wanneer u wel in staat bent om te reageren. Wilt u telefonisch een nadere toelichting op het plan, heeft u vragen of wilt u graag met ons in gesprek? Geeft u dan in het reactieformulier aan dat u teruggebeld wilt worden en vul uw telefoonnummer in.

Inzage tijdens de coronacrisis

Samen met de gemeente Zeewolde vinden we het belangrijk dat ontwikkelingen, ook in deze moeilijke tijden, zoveel mogelijk door kunnen blijven gaan. Met de inzet van online communicatiemogelijkheden proberen we toch nog met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen en hen te informeren.